• et
    • en
    • ru

AML KYC poliitika

1. SISSEJUHATUS

See poliitika on ette nähtud teile selleks, et aidata teil mõista kui Vulture OÜ, registreerimisnumber 14848194, potentsiaalset või tegelikku klienti (“ettevõte” või “meie”) põhiprintsiipe, mida ettevõtted kasutavad oma kliendiga seotud regulatiivsete kohustuste täitmiseks identifitseerimine ja kontroll ning meetmed, mida Ettevõte võtab oma platvormil rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.
See poliitika moodustab lahutamatu osa kliendilepingust ning teistest tingimustest ja põhimõtetest, mis reguleerivad teie suhet meiega. Meie juures kauplemiskonto avamise ja pidamise eeltingimusena peate nõustuma kliendilepingu tingimustega, nõustuma nendega ja nõustuma nendega. Nii toimides nõustute ka selle poliitika tingimustega.
Enne oma Walleti kontol toimingute alustamist peate veenduma, et olete selle poliitika sisu läbi lugenud ja sellest aru saanud.
Käesolev poliitika sätestab ettevõtte raamistiku ja protseduurid:
(i) takistada ettevõtte ja selle platvormi tahtlikku või tahtmatut kasutamist kuritegelike tegurite poolt rahapesuks või terrorismi rahastamiseks
tegevused;
(ii) võimaldades ettevõttel tunda / mõista oma platvormi kasutajaid ning nende tausta ja rahalisi vahendeid;
(iii) tuvastama ja kontrollima kasutajate isikut õigesti. Ettevõte saab seda poliitikat igal ajal muuta või muuta ilma ette teatamata.

2. ÕIGUSLIK RAAMISTIK

Ettevõte on kohustatud järgima Eesti 26. oktoobri 2017. aasta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (“seadus”) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2015/849 kasutamise vältimise seaduse sätteid. rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil (“direktiiv”), mida võidakse aeg-ajalt muuta.
Vastavalt seadusele oleme kohustatud kehtestama rahapesu tõkestamise põhimõtted ja protseduurid. Need protseduurid, mida ettevõte rakendab, hõlmavad muu hulgas järgmist:
i) kasutajate tuvastamise ja hoolsuskontrolli protseduurid riskipõhise lähenemisviisi rakendamise kaudu;
(ii) kasutajate identiteedi ja nende platvormil tehtud tehingute kohta arvestuse pidamise protseduurid;
(iii) ettevõttesisesed aruandlusprotseduurid rahapesu aruandeametnikule, kes on määratud vastu võtma ja kaaluma teavet või kahtlust, et kasutaja on seotud
rahapesu;
iv) asjakohased sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduurid rahapesu tõkestamise eesmärgil; ja
v) tehingute uurimine, mida peetakse oma olemuse tõttu rahapesu suhtes haavatavaks, eriti keerukate või ebatavaliselt suurte tehingute ja tehingute puhul, mis toimuvad ilma selge rahalise või õigusliku eesmärgita;

3. RISKIPÕHINE LÄHENEMISVIIS

3.1 Riskipõhine lähenemine kasutaja kontrollimisel
Ettevõte rakendab riskipõhisele lähenemisviisile asjakohaseid meetmeid ja protseduure, et suunata jõupingutused nendesse valdkondadesse, kus rahapesu ja terrorismi rahastamise oht näib olevat suurem. Ettevõte rakendab riskipõhist lähenemisviisi Kasutajate identiteedi kontrollimisel, teabe kogumisel nende majandusprofiili koostamiseks ning tehingute ja tegevuste jälgimiseks oma Walleti kontodel. Võttes arvesse hinnatud riski, määrab ettevõte kindlaks tuvastatud riskide maandamiseks ja maandamiseks võetavate meetmete tüübi ja ulatuse.
Kasutajate aktsepteerimise protseduur valmistatakse ette pärast seda, kui on üksikasjalikult hinnatud riske, millega Ettevõte kokku puutub Kasutajatest ja / või nende tehingutest ja / või nende päritoluriikidest või toimingutest ja / või mis tahes muudest teguritest, mida ettevõte võib aeg-ajalt olulisteks nimetada. Ettevõte tuvastab kasutajad enne ärisuhte alustamist või selle ajal.
Ettevõte kontrollib vastavalt seadusele Kasutajate ja tegelike tulusaajate (kui Kasutaja on juriidiline isik) identiteeti ärisuhte loomise ajal. Kasutajate teavet saab kontrollida dokumentide esitamise teel või elektrooniliselt või muul viisil, mis on ettevõtte äranägemisel.
3.2 Kasutaja tuvastamise aeg
Ettevõte tuvastab kasutajad enne ärisuhte loomist ja jätkab potentsiaalsete kasutajate identiteedi kontrollimist enne ärisuhte loomist või selle ajal, et vältida tavapärase äritegevuse katkemist ja kus on piiratud raharisk. rahapesu või terrorismi rahastamine. Viimase puhul viiakse nõuetekohase hoolsuse menetlus lõpule võimalikult kiiresti pärast esmast kontakti. Kus, ettevõtte oma
arvamusel, et rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtu ei saa kindlaks määrata nii madalana, et enne ärisuhte loomist tuleb läbi viia tõhusam kasutajate hoolsus. Iga kasutaja peab täitma ettevõtte KYC-protseduurid, esitades asjakohase KYC-dokumentatsiooni või läbima elektroonilise kinnituse.
3.3 Rahakotikonto toimimine enne kinnitamise lõpetamist
Ettevõte võib oma ainuõigusliku äranägemise järgi võimaldada kasutajal ärisuhte loomise ajal hallata oma rahakoti kontot, kui Kasutajat peetakse väikeseks rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiks ning vastavalt ja lisaks sellele maksimaalselt hoiuste limiit ei ületa 2000 euro väärtust või samaväärset summat muudes valuutades. Sellised kasutajad peavad oma KYC-i pardaloleku lõpetama ja esitama ettevõttele kõik asjakohased kinnitusdokumendid 14 päeva jooksul pärast Walleti konto avamise kuupäeva.
Kasutajatele, kellel on käesoleva jaotise 3.3 kohaselt lubatud kasutada oma Wallet’i kontot, antakse ettevõtte KYC ja kinnitamise protseduuri lõpuleviimiseks 14 päeva alates selle avamise päevast. Juhul, kui Kasutaja ei suuda eespool nimetatud aja jooksul täita ettevõtte KYC- ja kontrollinõudeid, tagastab Ettevõte lõpetamisprotsessi raames raha ja sulgeb konto. Sellisel juhul tuleb suhe lugeda kehtetuks ja rahalised vahendid tuleb tagastada hoiustaja nimel pangakontole. Kui ettevõte ei saa raha tagastada oma hoiuse allikale, peab ta rahalisi vahendeid välja võtma selleks, et kasutaja lõpetaks rahalised vahendid eraldi pangakontol, kuni kasutaja lõpetab KYC ja hoolsuskontrolli protseduuri ettevõtte rahuloluks.

4. KASUTAJA IDENTIFITSEERIMINE

Kasutaja tegeliku isiku kindlakstegemiseks peab iga füüsilisest isikust kasutaja esitama Ettevõttele vähemalt järgmise teabe:
i) ametlikul isikutunnistusel või passis märgitud tegelik nimi;
(ii) täielik elukoha aadress, sealhulgas postiindeks;
(iii) telefon;
(iv) e-posti aadress;
v) sünniaeg;
vi) kodakondsus; ja
(vii) Kasutaja elukutse üksikasjad.

Iga füüsilisest isikust kasutaja esitab ettevõttele vähemalt järgmised dokumendid kasutaja ülalnimetatud teabe kontrollimiseks:
i) kehtiv isikut tõendav dokument;
(ii) hiljutine elukoha tõend kommunaalteenuste arve, kohaliku maksuameti arve või pangaväljavõtte kujul (mitte vanem kui 3 kuud);
(iii) muud dokumendid, mida ettevõte võib mõistlikult nõuda, et kontrollida kasutaja rikkuse ja elukutse päritolu. Kui Kasutaja on juriidiline isik või äriühing või mis tahes muud tüüpi juriidiline isik, nõuab ettevõte järgmisi dokumente ja teavet:
i) juriidilise isiku täielik nimi;
ii) juriidilise isiku aadress (tegevuskoht);
iii) asutamissertifikaat;
(iv) põhikiri ja põhikiri;
v) registreeritud aadressi tõend või muu sarnane dokument;
vi) direktorite tunnistus või register;
vii) aktsionäride tunnistus või register;
viii) juhatuse otsus rahakoti konto avamiseks volitatud isikute märkimisel;
ix) volitatud isiku tõend või identiteet ja aadressi tõend, kui see pole aktsionär;
(x) KYC täielikud dokumendid juriidilise isiku lõplikule tegelikule tulusaajale, sealhulgas tõendid tegeliku omaniku kohta.

Ettevõte jätab endale õiguse nõuda mis tahes ülalnimetatud dokumentide notariaalselt tõestatud ja / või apostillitud koopiaid koos nende ingliskeelse tõlkega. Ettevõte jätab endale õiguse rakendada Kasutaja hoolsuskohustuse täitmisel sobivaid lisameetmeid juhtudel, kui ettevõtte hinnangul on rahapesu oht kõrgem. Ettevõttega kliendilepingu sõlmimisel volitab kasutaja ettevõtet läbi viima selliseid otsinguid ja edastama kasutaja andmed sellistele välistele andmebaasidele ja kontrolliteenuste pakkujatele (näiteks World Check), mida ettevõte võib vajalikuks pidada oma KYC-i täitmiseks. ja kontrollimenetlused.
Lisateavet kinnitusprotsessi kohta leiate veebisaidilt jaotisest 3. KONTO AVAMINE JA KASUTAJA REGISTREERIMINE Kasutajaleping.

5. POLIITILISELT KOKKUPUUDETUD ISIKUD

Ettevõtte poliitika on mitte luua ärisuhteid ega aktsepteerida kasutajaks isikuid, kes on klassifitseeritud poliitiliselt avatud isikuteks (PEP) või PEP-de lähimateks pereliikmeteks, kuna see põhjustab ettevõttele täiendavaid riske.
Ettevõttel on õigus teostada Kasutajatega seotud kontrolle välistes andmebaasides (näiteks World Check), et tuvastada, kas vastavat potentsiaalset Kasutajat peetakse PEP-ks või kas ta on kantud mis tahes sanktsioonide loendisse. PEP-i tähendus hõlmab järgmisi füüsilisi isikuid, kellele on usaldatud või on usaldatud mis tahes riigis silmapaistvad avalikud ülesanded:
i) riigipead, valitsusjuhid, ministrid ning aseministrid ja abiministrid;
ii) parlamentide liikmed;
(iii) kõrgeimate kohtute, konstitutsioonikohtute või muude kõrgetasemeliste kohtuorganite liikmed, kelle otsuseid edasi ei saa edasi kaevata, välja arvatud erandjuhtudel;
iv) kontrollikoja või keskpankade nõukogu liikmed;
v) relvajõudude suursaadikud ja kõrged ohvitserid;
vi) riigiettevõtete haldus-, juhtimis- või järelevalveorganite liikmed.

6. DOKUMENTIDE HOIDMINE

Ettevõte dokumenteerib meie kontrolliprotsessi, sealhulgas kogu kasutajate esitatud KYC-teabe, kasutatud meetodid ja kontrollimise tulemused ning kontrolliprotsessis tuvastatud lahknevuste lahendamise. Me peame arvestust, mis sisaldab kõigi dokumentide kirjeldust, millele me teie isiku kindlakstegemisel tuginesime, märkides dokumendi tüübi, dokumendis sisalduva mis tahes identifitseerimisnumbri, väljaandmise koha, kui see on olemas, siis ka väljaandmise kuupäeva ja aegumiskuupäeva. Dokumentide mittekontrollimise osas säilitame dokumendid, mis kirjeldavad kõigi kasutajate identiteedi kontrollimiseks võetud meetmete meetodeid ja tulemusi. Samuti peame arvestust, mis sisaldab iga tuvastatud teabe kontrollimisel avastatud sisuliste lahknevuste lahendamise kirjeldust. Kasutajate KYC-i dokumente ja teavet, samuti teavet platvormil kasutajate rahakotikontode kaudu postitatud tehingute kohta säilitame 5 (viis) aastat pärast vastava kasutajaga suhte lõpetamise kuupäeva.