• et
    • en
    • ru

Kasutajaleping

 

KÄESOLEV KLIENDILEPING (mida nimetatakse ka lepinguks või kasutustingimusteks) sõlmitakse:

(1) Eestis asutatud osaühing Vulture OÜ („Ettevõte”, „meie” või „meie”), mille registreeritud aadress on Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415, Eesti; ja (2) isik, kes on edukalt lõpetanud taotlemise ja registreerimise, et avada meiega rahakoti konto meie veebisaidi www.cratos.net (3) või mõne muu meie määratud meetodi abil („Kasutaja“ või „teie ”), Mida ühiselt nimetatakse“ lepinguosalisteks ”ja igaüks eraldi“ lepinguosaliseks ”.

PREAMBUL:
I. KASUTADES VEEBILEHE CRATOS.NET VÕI REGISTREERIMISEGA RAAMATUKONTO KRATOSEGA PLATFORMIGA VÕI KASUTAMA TEISI VULTURE OÜ SOLUTION OU TEENUSI, MIS TEIL PLATFORMI JÄRGI SAADUD ON, NÕUSTUTE KASUTATUD TINGIMUSTE JA TINGIMUSTEGA PRIVAATSUSPOLIITIKA, AML- JA KYC-POLIITIKA NING TEISED POLIITIKAD JA MENETLUSED VÕIVAD KOHALDADA TEILE JA MEIE VEEBILEHTEL AVALDATUD. ENNE SELLE SAIDI VÕI MINGI MEIE TEENUSTE KASUTAMIST LUGEGE KÕIK KASUTAMISE TINGIMUSED.

II. Kui te ei saa täielikult aru ühestki juriidilisi dokumente sisaldavast dokumendist, peate hankima sõltumatu õigusnõustamise. Aktsepteerides käesoleva lepingu tingimusi ja juriidilisi dokumente, kinnitate, et olete lugenud ja mõistnud meie juriidilistes dokumentides sisalduvaid dokumente.
III. Krüptograafilistes plokiahelapõhistes digitaalsetes teabeüksustes, näiteks krüptovaluutades, investeerimine on väga spekulatiivne, riskides kaotada kogu investeeritud kapitali. Selline investeering sobib ainult Kasutajatele, kes kannavad kogu investeeritud kapitali kaotuse, ja taotledes Walleti kontot.

1. MÕISTED JA TÕLGENDAMINE

Rakendatavad seadused – kõik muud asjakohaste jurisdiktsioonide kohaldatavad seadused ja määrused, mis kehtivad meie või meie veebisaidi kohta, sealhulgas, ilma piiranguteta:

i) krüptoraha vahetusteenuste osutamist käsitlevad asjakohased ELi liikmesriikide seadused;
ii) kõik rahapesuvastase võitluse ja finantskuritegude ennetamisega seotud seadusjärgsed ja muud nõuded, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849 finantssüsteemi eesmärkidel kasutamise vältimise kohta rahapesu või terrorismi rahastamise kohta, mida on aeg-ajalt muudetud ja täiendatud;
(iii) sanktsioonid;
(iv) kõik meile kohaldatavad altkäemaksuvastased seadused ja määrused; ja
v) Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus;

Äripäev – mis tahes päev, mil kommertspangad on Eestis äritegevuseks avatud;
Digitaalsed varad – Interneti-põhised vahetuskandjad, mis kasutavad krüptograafilisi funktsioone finantstehingute tegemiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, krüptovaluutad nagu Bitcoin ja Ethereum ning muud krüptovara klassid, mida ettevõte võib aeg-ajalt pakkuda Kasutajad;
GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ;
„Juriidilised dokumendid” tähendab käesolevat lepingut, meie privaatsuspoliitikat, rahapesu tõkestamise poliitikat ja KYC poliitikat tervikuna;
MiFID – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65 / EL finantsinstrumentide turgude kohta, mida on aeg-ajalt muudetud ja täiendatud;
„Tellimus“ tähendab juhiseid, tellimusi, teatisi, taotlusi, teateid või nõudmisi, mille me oleme teilt Platvormi kaudu saanud seoses digitaalse vara ostmise, müümise või vahetamisega;
„Isikuandmed” tähendab isikuandmeid ja delikaatseid isikuandmeid, nagu need on määratletud GDPR-is, mida on aeg-ajalt muudetud või täiendatud, ja kui olete korporatiivne üksus, hõlmab see termin teie kõigi direktorite isikuandmeid ja delikaatseid isikuandmeid , töötajad, ohvitserid, agendid või kliendid;
„Platvorm” tähendab meie veebisaidi esi- ja tagasisidesüsteemide ning tehnoloogiliste lahenduste kogumit, mis on kasutajatele veebisaidi kaudu kättesaadav ja mida kasutatakse kasutajate kaasamiseks ja
digitaalse varaga kauplemine kasutajate poolt;
Poliitiliselt avatud isikud või PEP-id on füüsilised isikud, kellele on usaldatud või on usaldatud silmapaistvad avalikud ülesanded, ja nende isikute lähemad pereliikmed või teadaolevalt nende lähedased kaastöötajad 18 (kaheksateist) kuu jooksul enne asjakohase Wallet-konto avamine või tellimuse kuupäev, milles osaleb selline isik, nagu on täpsustatud kohaldatavates seadustes;
Piiratud kohtualluvused – Põhja-Korea (KRDV), Ameerika Ühendriigid, Afganistan, Bahama, Bostwana, Kambodža, Etioopia, Ghana, Iraan, Iraak, Pakistan, Panama, Sri Lanka, Süüria, Trinidad ja teised; Tobago, Tuneesia, Jeemen ja muud jurisdiktsioonid, mille ettevõte võib aeg-ajalt määrata oma ainuisikulise äranägemise järgi;
Sanktsioonid – mis tahes riigi või kogu territooriumi ulatuses kehtivad kaubanduslikud, majanduslikud või finantskaristused, seadused, määrused, embargod või piiravad meetmed, mida aeg-ajalt haldab, kehtestab või rakendab mis tahes asjaomane asutus, mida Ettevõte peab järgima, sealhulgas, kuid mitte ainult järgnev:
i) Euroopa Liit, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank;
(ii) ÜRO Julgeolekunõukogu;
iii) USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo või FINCEN või
muu Ameerika Ühendriikide amet või osakond;

(iv) Ühendkuningriigi Tema Majesteedi riigikassa; või
(v) mis tahes muu asutus, kelle jurisdiktsioonis on sanktsioonide kehtestamine ja kelle otsuseid peab ettevõte järgima või peab vajalikuks järgida;
„Teenused” tähendab meie pakutavaid digitaalse vara vahetusteenuseid ja muid teenuseid, mida võime oma platvormil kasutajatele aeg-ajalt pakkuda;
Kaubanimed – Cratos, Cratos Exchange, Cratos Platform;
„Rahakoti konto” tähendab elektroonilist rahakotti, mille avate Cratos Platvormil meie veebisaidil ja millele on määratud konkreetne isikukood;
„Veebisait” tähendab meie ametlikku veebisaiti https://www.cratos.net või mõnda selle järeltulevat veebisaiti, mida ettevõte võib aeg-ajalt hallata;
„Kasutaja” tähendab isikut, kes on platvormil edukalt loonud Wallet-konto ja kes on läbinud ettevõtte kasutaja kontrollimise ja KYC kasutuselevõtu protseduurid;

2. ÜLDTINGIMUSED

2.1 Ettevõte annab teile juurdepääsu platvormile, mis muu hulgas sobib teie tellimustega teiste kasutajate avatud tellimustega. Mis tahes korralduse võib osaliselt või täielikult täita mitme sobiva korralduse abil või alternatiivina võib ka ettevõte ise teie tellimuse suhtes oma arvel tegutseda.
2.2 Sõltuvalt teie elukohariigist või kodakondsusest ei pruugi te kõiki veebisaidi funktsioone kasutada. Teie kohustus on järgida reegleid ja seadusi oma elukohariigis ja / või riigis, kust veebisaidile ja teenustele juurde pääsete.
2.3 Teile saadaolevad teenused sõltuvad riigist, kus te platvormile pääsete või kus te elate või kelle kodakondsus teil on, nagu on käesolevas lepingus ja meie KYC-i poliitikas täpsemalt selgitatud.
2.4 Niikaua kui te järgite neid kasutustingimusi, annab ettevõte teile isikliku, ainukordse, üleantamatu, alllitsentsitamatu ja piiratud litsentsi veebisaidile ja meie poolt pakutavate vastavate teenuste sisenemiseks ja kasutamiseks. Kahtluste vältimiseks võime selle litsentsi igal ajal ilma ette teatamata tühistada. See litsents ei kehti teie poolt täielikult keelatud kaubanimede kasutamise kohta.

2.5 Teenuste pakkumisel teile võime kasutada meie sidusettevõtteid või kolmandaid isikuid selleks, et teha meie nimel tööd seoses teenustega, mida pakume teile vastavalt käesolevale lepingule (edaspidi “teenuseosutajad”). Töö on meie nimel tehtud selliste teenusepakkujate poolt, mis võivad soovituslikult hõlmata turunduskampaaniate läbiviimist, Kasutajateabe (sealhulgas asjakohase klienditeabe) kogumist, töötlemist ja kontrollimist, spetsiaalset tarkvara ja IT-teenuseid või muid klienditoe teenuseid. Nõustute käesolevate teenuste pakkujate kasutamisega. Teenuseosutajad võivad asuda Euroopa Liidus või väljaspool seda. Kui otsustame teha koostööd selliste teenusepakkujatega, siis teeme seda kooskõlas kohaldatavate seadustega. Oleme alati vastutavad teie ees teile osutatud teenuste eest vastavalt käesoleva lepingu tingimustele ja sõltumata mis tahes tööst, mida sellised teenusepakkujad meie nimel võivad teha.
2.6 Nõustute, et ettevõttel puudub igasugune kontroll digitaalse vara hinnakujunduse, kättesaadavuse või ülekantavuse üle, millised tegurid jäävad nende asjakohaste probleemide kontrolli alla ning nõustute ja kinnitate, et sellised krüptograafiliste plokiahelal põhinevad digitaalse teabe üksused on tagatud, tagatud või seotakse ainult emitendi, mitte ettevõtte enda poolt. Seetõttu ei saa te ettevõttega selliseid krüptograafilisi plokiahelapõhiseid digitaalse teabe üksusi lunastada ega teisendada. Tunnustate ja nõustute, et ettevõte ei paku teile MiFIDi eesmärgil investeerimisteenuseid. Ettevõte tegutseb ainult digitaalse vara börsina. Platvormil rahakoti konto registreerimisega saate aru, nõustute ja kinnitate, et teil ei ole õigust saada MiFIDi alusel investoritele saadaolevat investorite hüvitist ega muud sarnast kaitset. Kui meie poolel puudub hooletu hooletus, tahtlik rikkumine, pettus või lepingu rikkumine, ei ole teil ettevõtte vastu mingeid kahjusid ega kahjusid, mis võivad tekkida digitaalse vara omandamise või müümise kaudu meie platvormi kaudu.

3. KONTO AVAMINE JA KASUTAJATE REGISTREERIMINE

3.1 Registreerides meie juures Walleti konto, kinnitate ja garanteerite, et:
(i) järgib alati teie elukohariigi ja / või selle riigi reegleid ja seadusi, kust veebisaidile ja teenustele juurde pääsete;
(ii) on õigusdokumente lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud;
(iii) on vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana ning neil on võime ja õigus nõustuda käesolevate kasutustingimustega ja teenuseid vastu võtta;
(iv) kasutab platvormi ainult vastavalt käesolevas lepingus sätestatud tingimustele;
(v) siin osutatud teenuste kasutamine ei riku ühtegi lepingut, lepingut ega tehingut, mille osapooleks on Kasutaja, ja see ei riku ühegi kolmanda isiku õigusi.
3.2 Teie Walleti kontot ja teile edastatavaid asjakohaseid paroole või pääsukoode saavad kasutada ainult teie ise või sellised volitatud isikud, kelle lubasime teil selgesõnaliselt määrata ja kes olid edukalt läbinud meie KYC-i ja rahapesu tõkestamise kontrollid. Teil pole lubatud lubada kellelgi teisel kasutada teie Walleti kontot ja / või kontonumbrit ja / või parooli ja / või pääsukoode.
3.3 Enne platvormil tellimuse esitamist peate oma Walleti kontole kandma piisavalt selgeid rahalisi vahendeid. Ainult pangakontolt või muul makseviisil tehtud sissemakseid aktsepteerime meie ja krediteeritakse Walleti kontole. Kolmanda isiku poolt ülekantud rahad tagastatakse tagatisraha allikale või blokeeritakse, kui tagasimakse pole võimalik. Jätame endale õiguse paluda teil kinnitada / deklareerida makseviisi omandiõigus või esitada makseviisi omandiõigust tõendavad tõendavad dokumendid.
3.4 Te ei saa teenuseid kasutada enne, kui olete läbinud vastava kliendi tundmise, rahapesu tõkestamise ning turvalisuse valideerimise ja kontrollimise kontrolli. Meie või meie kolmanda osapoole teenusepakkuja võib kontrollida kogu teie esitatud isiku- ja isikut tõendavat teavet krediidiviidete või pettuste ennetamise agentuuride ja muude organisatsioonidega, kui peame vajalikuks.
3.5 Me ei aktsepteeri ühtegi kasutajat, kes on mõne piiratud jurisdiktsiooni kodanik või elab seal. Kui Kasutaja ei ole piiratud jurisdiktsiooni elanik ega kodanik, kuid reisib mõnda neist jurisdiktsioonidest, peab Kasutaja seda kinnitama kirjalikult. Sellisel juhul ei tohi Kasutaja teenuseid kasutada, kui viibib mõnes piiratud jurisdiktsioonis. Selle punkti 3.6 sätete eiramine võib põhjustada kasutaja rahakoti konto ajutise või püsiva peatamise või külmutamise ning ettevõte jätab endale õiguse teatada sellisele kasutajale ja pakkujale kogu teave, mis tal selle kasutaja kohta on, asjakohastele pädevatele asutustele.
3.6 Ettevõte võib igal ajal ja oma äranägemise järgi piirata juurdepääsu mis tahes teenustele. Veebisait, platvorm ja / või mis tahes muu veebimaterjal, mille ettevõte on välja andnud või avaldanud, ei kujuta endast teenuse pakkumist ega teenuse pakkumist ühelegi jurisdiktsiooni alla kuuluvale isikule, kus selline pakkumine või pakkumine on lubatud. pakkumine ei ole lubatud või kellelegi, kellele on sellise pakkumise või pakkumise tegemine ebaseaduslik.
3.7 Kontrollimine. Kliendi identiteedi kontrollimisel analüüsib ettevõte saadud teabe loogilisi vastuolusid. Kliendi isik tuleb kontrollida, kui:
• ärisuhte loomine uue kliendiga (füüsiline / juriidiline isik);
• ettevõte kahtlustab rahapesu või terrorismi rahastamist;
• ettevõttel on kahtlusi varem CDD eesmärgil saadud dokumentide, andmete või teabe õigsuses või piisavuses.

Kui isikut tõendatakse pärast ärisuhte loomist, tuleb kontrollimine lõpule viia niipea, kui see on praktiline pärast ärisuhte loomist.

Kontrollimise esimene etapp on kliendilt andmete kogumine. Kui klient on Cratose platvormile registreeritud, palutakse tal platvormil toimingute tegemiseks läbida kontrolliprotsess. Palume kliendil märkida:
• Üksikisikutele *: e-post, pass / ID-kaart, aadressi tõend ja täidetud AML-i küsimustik.
• Juriidilistele isikutele *: e-posti aadress, UBO-de / aktsionäride / direktori / esindaja isik, POA (esindaja jaoks), aadressi tõendamine UBO-de / aktsionäride / ettevõtte direktorite dokumendid (dokumentide loetelu on esitatud asukoht) ja täidetud AML-i küsimustik.
Kui mõni esitatud dokumentidest on ebakvaliteetne või selle kehtivusaeg on möödas, palume kliendil esitada uus dokument kvaliteetsemalt.

Pange tähele, et:
• Kommunaalarve peab olema alla 3 kuu vana.
• Mobiiltelefoniarvet ei saa dokumendina aktsepteerida.
• Passi / ID-kaarti, mis aegub kuu aja pärast, peetakse kehtetuks.

* Sõltuvalt olukorrast (registreerimisriik, omandistruktuur jne) võidakse nõuda täiendavaid dokumente.
Kontrollimise teises etapis palume kliendil esitada oma tõend rahaallika kohta (üksikisiku, UBO-de / aktsionäride jaoks) ** hoiuste puhul alates 500 EUR kuni 5000 EUR. Kontrollimise teine ​​etapp viiakse läbi tehingu ajal, et kontrollida maksevahendi kuulumist konto omanikule. Kui maksekaart või mõni muu maksevahend kuulub isikule, kes ei ole konto omanik, pannakse selline tehing ootele kuni vastava maksevahendi esitamiseni või me nõuame rikkuse kinnituse allikat. Kui kliendi registreerimisriik ei ühti riigiga, kust raha saadetakse, võib ettevõte paluda kliendil rikkuse allika kinnitamiseks täita küsimustiku. Pange tähele, et teine ​​etapp on võimalik ainult siis, kui esimene etapp oleks läbitud.

** Sõltuvalt olukorrast (registreerimisriik, omandistruktuur jne) võidakse nõuda täiendavaid dokumente.

Kontrollimise kolmas etapp kehtib siis, kui tehingu summa on 5000 eurot või rohkem. Sel juhul küsime alati rikkuse kinnitamise allikat (UBO-de / aktsionäride jaoks) ***. Pange tähele, et kolmas etapp on võimalik ainult siis, kui kaks eelmist etappi on läbitud.

*** Sõltuvalt olukorrast (registreerimisriik, omandistruktuur jne) võidakse nõuda täiendavaid dokumente.

Kontrolli neljandat etappi taotletakse, kui igakuiste tehingute summa ületab:
• igakuine maht 15000 EUR üksikkliendile;
• juriidilise isiku igakuine maht 25000 EUR.

Kliendil palutakse läbida füüsiline näost-näkku kontrollimine ja ta peaks esitama kõik dokumentide koopiad apostilliga ja / või notari kinnitatud *****.
Juriidilise isiku jaoks nõutavate dokumentide loendi esitab vastavuse töörühm.
**** Kui taotletakse näost näkku kinnitamist, antakse kliendile üksikasjalik teave.
***** Sõltuvalt olukorrast (registreerimisriik, omandistruktuur jne) võidakse nõuda täiendavaid dokumente.

4. RAHA VASTASE PESU NÕUDED

4.1 Te kinnitate, kinnitate ja kinnitate meile, et järgite ja järgite alati kõiki rahapesu, altkäemaksu ja korruptsiooni ning finantskuritegude ennetamist käsitlevaid kohaldatavaid seadusi (AML seadused).
4.2 Me jätame endale õiguse lõpetada käesolev leping viivitamata, keelduda ootel olevate Tellimuste täitmisest ning külmutada või blokeerida teie Wallet-konto ja selle varad, kui:
(vi) usume põhjendatult, et võite tegutseda AML-i seadusi rikkudes; või
(vii) keeldute esitamast meile Wallet-konto avamise etapis või mis tahes järgnevas etapis, mille määrame oma äranägemisel mis tahes teavet teie kohta, mida me peame teile esitama käesoleva klausli 4 tähenduses, sealhulgas teie ajakohastatud isikut tõendava dokumendi elukoht; või
(viii) kui mõni teie käesolevas lepingus antud garantiidest ja kinnitustest muutub tõeks või eksitavaks.
4.3 Võime koostada mis tahes aruande ja avaldada teie kohta mis tahes isiku- või ametiasutusele mis tahes isikuandmeid, finantsandmeid ja muud KYC-i teavet, mida peame vajalikuks AML-i seaduste järgimiseks, ja võime tegutseda vastavalt nende juhistele teie, teie tellimused, teie rahakoti konto ja kogu teave, mis meil on teie ja teie suhete kohta meiega.
4.4 Kui me peame seda vajalikuks AML-i seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, võime keelduda teile täiendavate selgituste andmisest mis tahes tegevuse või keeldumise või tegemata jätmise kohta. Lisaks ei vastuta ettevõte teie ees kahjude või kahjude eest, mis võivad teil tekkida sellise meie tegevuse või keeldumise tõttu, mida peame vajalikuks AML-i seaduste järgimiseks.
4.5 Kui reguleeriv asutus või mõni muu asutus esitab päringu mis tahes teie tellimuse või teie rahakoti konto kohta, nõustute meiega koostööd tegema ja kogu päringuga seoses nõutavat kogu teavet nõudma.
4.6 Te kinnitate ja garanteerite meile (kui see on asjakohane), et:
(i) kui olete juriidiline isik, olete avalikustanud täielikult ja tõeliselt kõik oma tegelikud tegelikud tulusaajad ja kõik isikud, kellel on sünteetiline, majanduslik, otsene või kaudne huvi enam kui 10% (või muu protsendi ulatuses, mille võime peate teie aktsiakapitalist või varalistest õigustest (sealhulgas majanduslikest õigustest meie kaudu tehtud tehingutele);
olete edastanud või edastate meile teavet (mis on tõestatud, nagu võime suunata), mis võimaldab meil tuvastada teie identiteeti, mõista teie äri-, majandus- ja riskiprofiili, sealhulgas rikkuse allikaid, ja tuvastada (kus olete juriidiline isik) teie kasusaajad ja kontrollivad isikud, nagu on nõutav kohaldatavates seadustes, samuti selleks, et määrata kindlaks oma kavatsuste olemus käesoleva lepingu sõlmimisel;
(iii) kui teie või mõni teie lõplikest kasusaajatest, direktoritest, ametnikest, töötajatest, esindajatest või põhiklientidest, kelle jaoks võiksite siin all tegutseda, olete PEP, piisav
selle asjaolu avalikustamine on tehtud meile ja kui selle kehtivusaja jooksul olete teie või mõni teie lõplikest tegelikest omanikest, direktoritest, ametnikest, töötajatest, esindajatest või
kliendid, kelle jaoks võite siin käituda, saavad PEP-iks, teavitate sellest viivitamatult;
(iv) ei teie ega keegi teie kaaslastest ega ükski teie ega nende direktoritest, ametnikest, töötajatest, agentidest ega nende aluseks olevatest klientidest ei ole üksikisik ega üksus, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone või kes on juriidiliselt või tulusalt omandis või kontrolli all, isik, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone;
(v) kui teie kohta meile edastatud teave mis tahes olulises osas muutub, teavitate meid sellest viivitamatult. Mõistate, et teie Walleti konto ja kõik sellel olevad varad võidakse meie äranägemise järgi külmutada või blokeerida ning kõik siin pakutavad teenused võidakse peatada, kuni me oleme täielikud ja õiged kogunud
teave teie staatuse kohta;
(vi) te ei kasuta oma Walleti kontot ühegi kolmanda osapoole nimel ning nõustute ja nõustute, et teie Walleti konto ja sellel olevad varad võidakse meie külmutada või blokeerida
ainuisikuliselt oma äranägemise järgi, kuivõrd sellist vara hoitakse, võõrandatakse või tarnitakse meile kolmanda isiku nimel; ja
(vii) kõik teie Walleti kontol olevad rahaülekanded tulenevad heausksest majandustegevusest, millest on nõuetekohaselt teatatud asjakohastele maksuametitele ja mida pole saadud
altkäemaksu või korruptsiooni või rahapesu tagajärjel või vahendite abil, mida peetakse või võidakse arvata.
4.7 Te peate alati nõudmisel meile sellist teavet andma, et täita oma absoluutse ja ainuisikulise äranägemise järgi meie klienditundmise regulatiivsed kohustused, sealhulgas kontrollida teie isikut, elukohta ja majanduslikku profiili, kui peame vajalikuks. Selliste meie taotluste mõistliku aja täitmata jätmist peetakse teie kasutustingimuste oluliseks rikkumiseks ja see võib teie juurdepääsu teie Walleti kontole viivitamatult peatada.

5. RAHA KONTO HOOLDUS

5.1 Nõustute ja nõustute, et veebisait on mõeldud ja seda kasutate ainult isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel. Lisaks nõustute, et te ei kasuta oma Walleti kontot muudel kui käesolevas punktis 5 sätestatud eesmärkidel ega võimalda volitamata isikutele juurdepääsu oma Walleti kontole.
5.2 Rahakotikonto loomine või kasutamine platvormil ilma Ettevõttelt eelnevat selgesõnalist luba saamata viib kõigi selliste volitamata Wallet-kontode ja kõigi ootel olevate Tellimuste viivitamatu peatamiseni. Mis tahes katsed seda teha või teisi (kasutajaid või muul moel) selles abistada või juhiste, tarkvara või tööriistade mis tahes levitamine sellel eesmärgil lõpeb selliste kasutajate rahakottide kontode viivitamatu lõpetamisega. Lepingu lõpetamine ei ole ainus õiguskaitsevahend selliste rikkumiste korral ja Ettevõte jätab endale õiguse võtta teie ja asjaomaste asjaomaste kolmandate isikute vastu edasisi meetmeid, mida ta vajalikuks peab.
5.3 Teie vastutate ainuisikuliselt oma Wallet-konto teabe, sealhulgas teie parooli, identifitseerimisvõtmete, enda digitaalsete varade ja kõigi teie Wallet-kontole postitatud toimingute, sealhulgas tehingute, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest. Mis tahes Veebisaidil toimuvaid toiminguid, sealhulgas mis tahes tehinguid, tellimusi ja toiminguid, mis on algatatud teie Walleti kontolt või teie parooli kasutamisel, loeme meie tehtuks ja need on tühistamatud, kui need on kinnitatud teie ainulaadse parooliga või tehtud läbi oma Walleti konto.
5.4 Teie vastutate ainuisikuliselt kõigi teie Wallet-konto omavolilisest kasutamisest tulenevate kahjude eest, sealhulgas kahjude eest, mis on tekkinud kaotatud või varastatud paroolide või muu turvateabe tõttu. Kui saate teada või arvate, et teie Walleti kontot kasutatakse ilma teie loata või nõusolekuta, peaksite sellest viivitamatult teavitama, pöördudes meie klienditoe osakonna poole, mille kontaktandmed leiate veebisaidilt.
5.5 Te kinnitate ja garanteerite, et te ei tohi ega luba teistel kasutada teenuseid mis tahes kuritegelikuks tegevuseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, rahapesu, ebaseaduslikud hasartmängutoimingud, terrorismi rahastamine, finantspettused, pahatahtlik häkkimine või mis tahes muu muu kuritegelik või ebaseaduslik tegevus. Meil on õigus uurimise ajaks teie Walleti konto viivitamatult peatada, kui meil on mõistlik alus arvata, et teie (või teie kaudu teised) tegelete mõne eelnimetatud tegevusega.

6. Hoiused ja tagasimaksed

6.1 Digitaalseid varasid saab deponeerida ainult Walleti kontole, mis on iga kasutaja jaoks ainulaadne ja millel on konkreetne ja kordumatu aadressikood. Nimetatud aadressikoodi eraldab Ettevõte Kasutajale Walleti konto avamisel platvormi kaudu.
6.2 Pärast seda, kui kasutaja on saatnud vastavad digitaalsed varad sellele Wallet-konto unikaalsele aadressile, krediteeritakse Wallet-kontole automaatselt vastav digitaalsete varade summa, mis arvutatakse pärast blokeerimisahelas vajaliku arvu kinnituste täitmist. Digitaalne vara.
6.3 Digitaalsete varade ülekandmisel rahakoti kontole võtab kasutaja teadmiseks ja nõustub, et ettevõte ei vastuta digitaalse vara kaotsimineku eest, mis tuleneb plokiahela või mis tahes vahendavate digitaalsete rahakottide riketest, mis võivad olla seotud eelpool nimetatud ülekanne. Walleti kontole sissemakse tegemisel kinnitab ja nõustub Kasutaja, et ta kannab võimalike kahjude riskid.
6.4 Kasutaja saab taotleda Walleti kontol olevate digitaalsete varade tagasivõtmist, esitades Platvormi kaudu tagasivõtmistaotluse. Kõiki väljamaksetaotlusi töödeldakse automaatselt, kui Kasutaja esitab vastava juhise. Kasutaja saab vastava summa, millest on lahutatud ülekandetasud. Kasutaja nõustub ja saab aru, et kuigi ettevõte töötleb digitaalsete varade tagasivõtmistaotlusi viivitamata, ei saa ettevõte garanteerida ega vastuta viivituste eest digitaalsete varade krediteerimisel mis tahes rahakotile või kontole, mis teil on kolmandate isikute juures. sellised viivitused ei kuulu ettevõtte kontrolli alla, sealhulgas, kuid mitte ainult, viivitused või katkestused plokiahela infrastruktuuris või kolmandate osapoolte töötlussüsteemides. Registreerides ettevõttes Walleti konto, nõustute täielikult selliste viivituste riskiga.
6.5 Kasutaja jääb täielikult vastutama kasutaja aadressi vale sisestamise eest tühistamise aadressi ning selle tagajärjel tekkida võivate kahjude või kahjude eest.
6.6 Võite rahastada oma rahakoti kontot ühe kolmanda osapoole makseteenuse pakkuja või muude ettevõtte poolt heaks kiidetud makselahenduste abil, mille üksikasjad on saadaval veebisaidil ja platvormil (üheskoos „PSP-d”).
6.7 Makseteenuse pakkujad ja muud kolmandad isikud võivad teilt nõuda tasusid, mida saate kasutada rahakoti ülekandmiseks oma Walleti kontole. Ettevõte ei vastuta selliste tasude eest. Samamoodi nõustute, et ettevõte ei vastuta selliste makseteenuse pakkujate või mis tahes muu rahaülekandega seotud kolmanda osapoole, sealhulgas mis tahes panga poolt tehtud rahaülekannete turvalisuse ja / või täitmisaegade eest. Nõustute täielikult viivituste või kaotuste riskiga, mis võib tekkida selliste PSP teenuste kasutamisel.
6.8 Ettevõte jätab endale õiguse keelduda teie Walleti kontole tehtud sissemaksetest enne, kui olete ettevõtte KYC-i kontrollimise ja kasutuselevõtmise protsessi lõpule viinud.

7. TEIE TELLIMUSED

7.1 Teie rahakoti konto võimaldab teil anda juhiseid teatud koguse digitaalsete varade ostmiseks või müümiseks platvormil noteeritud kindla hinnaga. Tellimuse koguväärtuse katmiseks peab teie Walleti kontol olema piisavalt saldot.
7.2 Teie võimalusele tellimusi esitada kehtivad tehingupiirangud, mille ettevõte võib kehtestada oma äranägemisel ja mis kuvatakse teie rahakoti kontol platvormil.
7.3 Platvorm sobib ostma ja müüma vastavate digitaalsete varade tellimusi. Platvorm ühendab kontrollitud kasutajad, et nad saaksid digitaalse varaga kaubelda. Kasutaja mõistab ja nõustub, et alternatiivina võib Ettevõte korraldusi täita ka otse.
7.4 Platvorm haldab arvutipõhiseid sobitamissüsteeme, mis näitavad parimat võimalikku pakkumist ja pakkumiste küsimist mitmelt Kasutajalt (ja Ettevõttelt) ning seejärel vastavad ja täidavad Tellimused automaatselt.
7.5 Te kinnitate ja garanteerite, et annate endast parima, et mis tahes teie poolt meile edastatud tellimus oleks kooskõlas kohaldatavate seaduste ning teiste teie suhtes kohaldatavate eeskirjade ja määrustega ning aktsepteeritud turupraktikaga.
7.6 Ettevõte jätab endale õiguse oma ainuisikulisel ja täielikul äranägemisel keelduda teie tehtud tellimuste täitmisest ja / või tühistada tellimus mis tahes põhjustel, sealhulgas, kuid mitte ainult:
teie tellimuse suurus, mis ületab teie rahakoti kontole kehtivaid piire, valitsevad turutingimused, teie korralduse mis tahes kohaldatavate seaduste ja määruste rikkumine või potentsiaalne rikkumine, teie rahakoti kontol pole piisavalt raha või ettevõtte rahapesuvastaseid eeskirju.
7.7 Ainult teie vastutate kõigi platvormil tehtud tellimuste täitmise jälgimise eest.
7.8 Kui pole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti, tuleb kõik tellimusega seoses ettevõttele või teistele kasutajatele makstavad summad maksta kohe ja need tuleb tasuda Tellimuse süsteemile esitamisel.
7.9 Digivara soetamiseks või müümiseks tellimuse esitamisel nõustute pöördumatult ja tingimusteta aktsepteerima platvormil kuvatud pakkumisi ja hindu, mis on teie tellimuste täitmise aluseks. Sellised hinnad ei pruugi kajastada ega tuletada tingimata teistel börsidel ja / või kauplemiskohtades noteeritud vastavate digitaalsete varade hindu. Ettevõte loobub igasugusest vastutusest selliste lahknevuste osas.
7.10 Tunnustate ja nõustute, et tellimuse tühistamine või muutmine ei pruugi olla võimalik selle esitamisel, kuigi ettevõte kasutab selleks mõistlikke pingutusi. Ettevõte ei vastuta teie ees, kui me ei saa tellimust tühistada ega muuta. Nõustute, et kui tellimust ei saa teie nõudmisel tühistada ega muuta, jäävad teid siduma täidetud tellimuse tingimused. Teie vastutate oma ootel olevate Tellimuste ja taotluste oleku jälgimise eest.

8. TASUD, KULUD JA MUUD KULUD

Ettevõtte teenuste eest makstavad tasud ja tasud kuvatakse veebisaidil (https://cratos.net/price-list/). Ettevõte jätab endale õiguse selliseid tasusid või tasusid muuta, muuta või tühistada, postitades sellekohase teate veebisaidile. Teie kohustus on jälgida veebisaiti meie tasude ja tasude muutuste osas.

9. Autoriõigused ja intellektuaalse omandi õigused

9.1 Kõik autoriõiguste ja muud intellektuaalomandi õigused veebisaitidel sisalduvatele või teenustega seoses pakutavatele ärinimedele, sisule ja muudele materjalidele, sealhulgas ettevõtte logod ja kõik kujundused, tekst, graafika, pildid, teave, andmed, helifailid, muud failid ning nende valik ja kompileerimine (üheskoos „IP-materjalid”) ja arvuti lähtekoodid, programmid, andmefailid ja muu tarkvara (sealhulgas kogu masinloetav kood, trükitud koodiloendid) (üheskoos „tarkvara”) on ettevõtte või selle litsentsiandjate või tarnijate omand.
9.2 Ettevõte annab teile piiratud, eksklusiivse, üleantamatu ja alllitsentsitamatu litsentsi IP-materjalidele ja tarkvarale juurdepääsuks ja kasutamiseks ainult selleks, et teha tehinguid teie Wallet-konto kaudu. IP-materjalide edasimüük või levitamine, avalik esitamine või nende avalik väljapanek; modifitseerida või muul viisil valmistada IP materjalidest või nende mis tahes osadest tuletatud tooteid; või on IP-materjalide kasutamine muul kui lubatud eesmärgil rangelt keelatud. Selle klausli 9 alusel teile antud litsents lõpeb automaatselt, kui peatame või lõpetame teie juurdepääsu teenustele või teie Wallet-konto sulgemisel mingil põhjusel.
9.4 Meie teenuste kasutamisel võite meie veebisaidil vaadata sisu, mille on pakkunud kolmandad isikud, sealhulgas linke selliste kolmandate osapoolte veebilehtedele („kolmanda osapoole sisu”). Me ei kontrolli, kinnita ega kujunda ühtegi kolmanda osapoole sisu ega vastuta mis tahes kolmanda osapoole sisu eest, sealhulgas piiranguteta materjalid, mis võivad olla eksitavad, mittetäielikud, ekslikud, solvavad, sündsusetud või muul viisil vastuvõetavad. Ettevõte ei vastuta kahjude ega kahjude eest, mis võivad tekkida teie poolt kolmanda osapoole sisu kasutamise tagajärjel.

10. TEENUSTE KÄTTESAADAVUS

10.1 Sõltuvalt kasutaja elukohast või kodakondsusest ei pruugi kasutajal olla juurdepääsu teatud ettevõtte teenustele või toodetele. Kasutaja kohus on järgida reegleid ja seadusi, mis kehtivad Kasutaja jaoks tema asjakohases elukohas või kodakondsuses ja / või kohas, kust Kasutaja Platvormile juurde pääseb.
10.2 Ettevõte ei anna mingit garantiid selle kohta, et veebisait või teenused on teie nõuete täitmiseks pidevalt ja ilma katkestusteta saadaval. Püüame pakkuda teile teenust pidevalt, kuid ettevõte ei anna teile garantiid, et teie juurdepääs platvormile ei katkeks või et ei esineks viivitusi, süsteemi tõrkeid, vigu, tegematajätmisi ega teenuste kaotamist. edastatud teave.
10.3 Kasutame mõistlikke jõupingutusi, et tagada Veebilehele juurdepääsu saamine vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Võime siiski peatada teie veebisaidi kasutamise veebisaidil
hooldust ja teeb mõistlikke jõupingutusi, et sellest teile teada anda. Tunnustate ja nõustute, et me ei pruugi hädaolukorras teile sellist teadet anda, ja aktsepteerime riske, mis on seotud asjaoluga, et te ei pruugi alati oma Platvormi kontot kasutades platvormi kasutada ega tehinguid teha.

11. RISKIDE AVALIKUSTAMINE

11.1 Ettevõte ei osuta Teenustega seoses juriidilisi, maksu-, finants- ega investeerimisnõustamisi. Võime anda teile teavet digitaalse vara hinnakujunduse, ulatuse ja volatiilsuse ning (kui see on asjakohane) sündmuste kohta, millel võib olla mõju selle hinnale, kuid kogu sellist teavet antakse ainult mitte-lootuse alusel ja ainult teavitamise eesmärgil. Sellist teavet ei saa tõlgendada investeerimisnõustamisena.
11.2 Igasugune digitaalse varaga kauplemisega seotud tegevus kannab olulist riski. Enne Teenuste kasutamist peaks Kasutaja hoolikalt kaaluma alltoodud riske ja saama enne Tellimuste esitamist sõltumatut juriidilist, finants-, maksu- või investeerimisnõuandeid sellise kauplemise sobivuse kohta Kasutajale.
11.3 Tunnustate ja nõustute, et teie juurdepääs platvormile ja teie poolt pakutavatele teenustele on alati teie enda vastutusel.
11.4 Peaksite teadma, et digitaalseid varasid ja eriti krüptovaluutasid ei tunnistata MiFIDi mõistes finantsinstrumentidena. Digitaalse varaga kaubeldakse reguleerimata detsentraliseeritud digitaalses börsis. Seega sõltuvad digitaalse vara hinnakujundus ja hinnaliikumised ainult konkreetse digitaalse börsi sise-eeskirjadest, mida võidakse igal ajal ja ette teatamata muuta. See toob sageli kaasa digitaalse vara hindade päevase väga suure volatiilsuse, mis võib olla MiFIDi alusel tunnustatud finantsinstrumentidega võrreldes oluliselt suurem. Seetõttu aktsepteerite digitaalsesse varasse investeerides oluliselt suuremat riski oma investeeritud summade kaotamiseks, mis võib tekkida väga lühikese aja jooksul digitaalse vara äkiliste ebasoodsate hinnaliikumiste tagajärjel.
11.5. Oma võrdlusturu ja digitaalse vara hinnakujunduse andmed tuletame digitaalsest detsentraliseeritud börsist, millega sellistel varadel kaubeldakse. Sellise vahetuse reguleerimata olemuse tõttu võivad sellise vahetuse kaudu pakutavate turuandmete ja hinnavoogude teabe suhtes kehtida sellise vahetuse sise-eeskirjad ja tavad, mis võivad oluliselt erineda reguleeritud börsi reeglitest ja tavadest. Eelkõige peaksite olema teadlik sellest, et krüptovaluuta börside hinnakujunduse reeglid ei allu mingile regulatiivsele järelevalvele ja neid võidakse igal ajal vastava digitaalse börsi äranägemisel muuta. Samamoodi võivad sellised digitaalsed börsid kehtestada kauplemise peatamise või võtta muid toiminguid, mis võivad põhjustada kauplemise peatamise või lõpetamise sellistel börsidel või hinna- ja turuandmete voog meile kättesaamatuks muutuda. Ülaltoodud tegurid võivad põhjustada olulist kahjulikku mõju teie käes olevate digitaalsete varade väärtusele, sealhulgas kõigi teie investeeritud summade kaotamisele.
11.6 Ettevõte ei paku teile investeerimisteenuseid ega ole MiFIDi tähenduses investeerimisühinguna litsentseeritud. Seega, kui me ei suuda täita oma kohustusi teie ees, ei saa te otsida katet üheltki investeerimisfondilt, mis võib olla kättesaadav ELi investeerimisühingute klientidele. Samamoodi peaksite olema teadlik, et kõik teie kaebused või vaidlused, mis võivad teie ja ettevõtte vahel seoses teenustega tekkida, ei ole kõlblikud ja neid ei võeta ELi liikmesriikide asjaomased finantsombudsmanid kaalumiseks.
11.7 Tunnustate ja / või nõustute järgmisega:
(i) mis tahes avaldus, kommentaar või arvamus, sealhulgas mis tahes avaldus, kommentaar või arvamus, mis on veebisaidil postitatud, mille oleme teinud või postitanud meie, meie töötajad, volitatud esindajad või esindajad, või üldiselt mis tahes isiku avaldus, kommentaar või arvamus seoses sellega meie või meie poolt pakutavate või osutatavate teenuste vahel, olenemata sellest, kas selline avaldus on tehtud enne või pärast seda, kui olete selle lepingu heaks kiitnud, ei tohiks tõlgendada investeeringu või muu nõustamisena ega käsitata käesolevasse lepingusse inkorporeerituna. või millel on muul viisil lepinguline mõju;
(ii) me ei nõusta mingite konkreetsete tehingute sisu, nende maksustamist, õiguslikke ega muid tagajärgi;
(iii) ühtegi veebisaidil või platvormil pakutavat teavet ei tohiks pidada soovituseks investeeringute või vara ostmiseks või müümiseks;
(iv) digitaalsete varade turg on väga dünaamiline ja digitaalsete varade hinnad on sageli väga ettearvamatud ja kõikuvad. Te ei tohiks nende või sarnaste toodetega tegeleda, kui te ei mõista nende olemust ja riskiga kokkupuute ulatust;
(v) kui omandate digitaalset vara, aktsepteerite sellistesse varadesse investeerimisega kaasnevat suurt kahjuriski, mis võib viia kogu investeeringu kaotamiseni;
(vi) Interneti-põhise platvormi kasutamisega on seotud riskid, sealhulgas, kuid mitte ainult, riistvara, teenuste tarkvara ja Interneti-ühenduste rike. Sina
tunnistama, et ettevõte ei vastuta mis tahes sideprobleemide, häirete, vigade, moonutuste või viivituste eest, mida võite teenuste kasutamisel kogeda;
(vii) teenuste tarkvara jaoks kasutatav plokiahelainfrastruktuur on vastuvõtlik kaevandamisrünnakutele, sealhulgas, kuid mitte ainult, topeltkulutatud rünnakud, enamus kaevandamisjõud
rünnakud, „omakasupüüdlikud” rünnakud ja rassist tingitud rünnakud. Iga selline rünnak võib kujutada ohtu Tarkvarale, eeldatavale täitmisajale ja tehingute järjestusele ning
arvutuste eeldatav nõuetekohane teostamine ja järjestamine. Mingil juhul ei vastuta ettevõte teie ees mis tahes selliste rünnakute või häirete tagajärjel põhjustatud kahjude või kahjude eest;
(viii) tehingud digitaalse varaga on plokiahela olemuse tõttu tühistamatud ja vastavalt sellele on varastatud või valesti ülekantud digitaalsed varad pöördumatud. Selle tagajärjel võib valesti täidetud korraldus teie varade väärtust halvasti mõjutada. Kui teie korraldus ja selle aluseks olev tehing on kontrollitud ja salvestatud a
plokiahelasse lisatud plokk, digitaalse vara ebaõige ülekandmine või vargus ei ole pöörduv ja sellise ülekande või varguse eest ei hüvitata; ja
ix) digitaalsesse varasse investeerimisel ei ole kasumi ega kahjumi vältimise garantiisid. Nõustute, et ei ole ettevõttelt ega selle esindajatelt selliseid garantiisid saanud.

12. ESINDUSED JA GARANTIID

12.1 Kui olete füüsiline isik, kinnitate ja garanteerite meile lepingu jõustumise kuupäeval ja iga tellimuse esitamise kuupäeval, et:
(i) olete täisealine käesoleva lepingu sõlmimiseks, mis on teile juriidiliselt siduv vastavalt selle jurisdiktsiooni seadustele, kus elate
samuti jurisdiktsiooni, kuhu tellimus antakse, ja teil on täielik õigusvõime käesoleva lepingu sõlmimiseks; ja
(ii) olete oma jurisdiktsioonis siduva lepingu sõlmimiseks vähemalt 18-aastane ja täisealine ning kogu teie esitatud registreerimisteave on tõene ja õige. Meie
jätab endale õiguse küsida vanuse tõestamist teie ja mis tahes kolmanda osapoole või muu allika käest ning teie Walleti konto võidakse peatada, kuni vanuse kohta on esitatud piisavad tõendid.
12.2 Kui olete juriidiline isik või asutus, keda esindate ja garanteerite meile lepingu jõustumise kuupäeval ja iga tellimuse esitamise kuupäeval, et:
(i) olete vastavalt selle jurisdiktsiooni kehtivale seadusele, kus olete asutatud, nõuetekohaselt organiseeritud, loodud ja kehtiv;
(ii) käesoleva lepingu täitmine ja kättetoimetamine, kõik tellimused ja kõigi käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmine on teie poolt nõuetekohaselt volitatud;
(iii) iga füüsiline isik, kes täidab ja täidab teie nimel seda lepingut, esitab teie nimel korraldusi ja täidab kõiki käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi
Olete lepingu nõuetekohaselt volitanud ja see on meile avaldatud, edastades kogu vajaliku teabe ja / või dokumentatsiooni,
(iv) teil on kõik vajalikud volitused, volitused, nõusolekud, litsentsid ja volitused ning olete võtnud kõik vajalikud meetmed, et võimaldada teil seaduslikult seda sõlmida ja täita
Leping; ja
(v) käesolevat lepingut ja iga teie nimel tellimust sõlmivad isikud on selleks nõuetekohaselt volitatud ja need avaldatakse meile, esitades üksikasjad teiega suhete kohta, esitades kogu vajaliku teabe ja / või dokumentatsiooni.
12.3 Te kinnitate ja garanteerite meile lepingu jõustumise kuupäeval ja iga tellimuse kuupäeval, et:
(i) käesolev leping, iga korraldus ja neist tulenevad kohustused on mõlemad teie jaoks siduvad ja täidetavad teie suhtes vastavalt nende tingimustele ega riku ega riku ühegi seadusandluse, määruse, korralduse, tasu, ametialaste reeglite tingimusi käitumine või kokkulepe, millega olete seotud;
(ii) te ei asu üheski piiratud jurisdiktsioonis. Jätame endale õiguse nõuda lisateavet, mida peame vajalikuks, vormilt ja sisult rahuldavaks
selle lõike järgimise kontrollimiseks;
(iii) tegutsete käesoleva lepingu ja iga tellimuse sõlmimisel peamise ja ainsa kasusaajana (kuid mitte usaldusisiku või agendina). Juhul, kui soovite avada, kas praeguses olekus
aja jooksul või tulevikus on meil rohkem kui üks Walleti konto kas üksikkliendina (füüsiline isik) või ärikliendi (juriidiline isik) tegeliku omanikuna
nõutakse, et teataksite meile kohe, et olete konto avamise protseduuri ajal konto (de) tegelik omanik, ja esitaksite meile vajaliku teabe ja / või dokumentatsiooni füüsiliste ja / või juriidiliste isikute vaheliste suhete kohta ;
(iv) igasugune teave, mille te meile esitate või olete meile esitanud, on täpne ega ole mis tahes olulises osas eksitav;
(v) olete valmis ja rahaliselt suuteline katma digitaalse varaga kauplemisest tuleneva rahalise kaotuse ja tellimuste sisestamine on teie jaoks sobiv;
(vi) kui me pole kokku leppinud teisiti, olete teie kõigi käesoleva lepingu alusel meile ülekantavate vahendite ainus kasusaaja, vaba ja igasugustest turvaintressidest
mis iganes;
(vii) omandate ja täidate kogu aeg kõiki käesolevas punktis 12.3 nimetatud volitusi, volitusi, nõusolekuid, litsentse ja volitusi ning teete kõik, mis on vajalik kõigi nende volituste, volituste, nõusolekute, litsentside ja volituste täielikuks säilitamiseks;
(viii) te ei tohi kasutada ettevõttes ebaseaduslikult peetavaid Wallet-kontosid või kontosid ettevõtte kahjuks ega käituda mis tahes viisil, mis võib
pidada meie platvormi kuritahtlikuks;
(ix) esitate nõudmisel meile sellist teavet, mida võime mõistlikult nõuda käesolevas punktis viidatud küsimuste tõendamiseks või kõigi kohaldatavate
Seadused; ja
(x) te ei kasuta meie teenuseid, süsteeme ja / või platvormi kuritahtlikel eesmärkidel, et petta meid või mis tahes kolmandat isikut.

13. ISIKUANDMED

13.1 Teie poolt pakutavate Isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel oleme GDPR eesmärkidel vastutav töötleja.
13.2 Üksikasjad teie isikuandmete kogumise, säilitamise, töötlemise ja kasutamise kohta on toodud meie privaatsuspoliitikas, mis on käesoleva lepingu lahutamatu osa.
13.3 Käesolevaga kinnitate, et kui olete mittefüüsiline isik, kes edastab meile üksikisiku isikuandmeid või kui olete üksikisik, kes edastab meile muu isiku kui teie enda isikuandmeid, kohustute ja esindate seda isikut, kelle Isikuandmeid kogutakse, säilitatakse ja töödeldakse vastavalt käesolevate sätete sätetele, neid on teavitatud ja ta on andnud nõusoleku oma isikuandmete selliseks kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks siin esitatud tingimustel ning et neid on teavitatud nende õigustest seoses nende isikuandmetega, mida hoitakse ja töödeldakse vastavalt siin sisalduvatele tingimustele.
13.4 Käesolevaga kinnitate, et tugineme seadustest ja käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisel meile edastatud isikuandmetele ning kohustute edastama meile edastatud isikuandmete värskendusi, nii et isikuandmed jäävad ajakohaseks ja õigeks.

14. Peatamine, sulgemine ja lõpetamine

14.1 Teie Walleti kontol ei ole aegumiskuupäeva ja see jääb kehtima seni, kuni teie või ettevõte selle tühistate. Teil on õigus igal ajal oma Walleti konto tasuta sulgeda, pöördudes ettevõttega ühendust.
14.2 Pärast oma rahakoti konto sulgemist mis tahes põhjusel volitate ettevõtet tühistama või peatama kõik ootel olevad tellimused ja tagastama selliste tellimustega seotud digitaalsed varad sellistele kolmanda osapoole rahakoti aadressidele, mille olete ettevõttele edastanud.
14.3 Juhul, kui teie või ettevõte lõpetate käesoleva lepingu või juurdepääsu teenustele või deaktiveerite või tühistate oma rahakoti konto, vastutate kõigi oma rahakoti kontoga seotud kohustuste eest ka pärast teie rahakoti konto sulgemist.
14.4 Juhul, kui tehniline probleem põhjustab süsteemi katkemise või Walleti konto või platvormi tõrkeid, võib ettevõte ajutiselt peatada juurdepääsu teie Walleti kontole, kuni probleem on lahendatud.
14.5 Kui teie Walleti konto on suletud või peatatud, ei saa te seda kasutada. Kui teie Wallet-kontol on järelejäänud vara, peate oma Wallet-konto tühistamisel esitama meile kirjalikult sobivad ja piisavad konto / rahakoti üksikasjad, et ülejäänud vara teile üle kanda.
14.6 Kõik teie nõuded mis tahes varade kohta, mis jäävad teie Wallet-kontole pärast selle tühistamist või pärast käesoleva lepingu lõppemist, aeguvad 12 kuud pärast sellise ülesütlemise või lõpetamise kuupäeva.
14.7 Võime mugavuse huvides selle lepingu lõpetada ja sulgeda teie Wallet-konto, teatades sellest teile vähemalt 14 (neliteist) päeva ette.
14.8 Vaatamata vastupidisele, võime peatada teie Walleti konto või lõpetada selle lepingu ja teie Walleti konto viivitamata, teatades sellest teile, kui:
(i) rikute mõnda käesoleva lepingu sätet ja meie mõistliku arvamuse kohaselt ei saa sellist rikkumist ravida või kui seda on võimalik ravida, siis seda ei kõrvaldata
teie poolt 2 (kahe) päeva jooksul pärast seda, kui oleme teile sellest teada andnud;
(ii) käitute viisil, mis ähvardab või kuritarvitab meie töötajaid, töövõtjaid või mõnda meie esindajat;
(iii) sa ei maksa meile kehtivaid tasusid ega tee meile muid tähtaegselt makseid;
(iv) teie Walleti konto jääb seisma üle 12 (kaksteist) kuud ja selle saldo on jõudnud nulli;
(v) proovite saada volitamata juurdepääsu tarkvarale või teise kasutaja rahakoti kontole või osutate abi teistele, kes seda üritavad;
(vi) rikute oma tegevusega meie tarkvara või platvormi terviklikkust või turvalisust;
(vii) meil on mõistlik alus arvata, et olete rikkunud mis tahes AML-i seadusi;
(viii) teie poolt käesoleva lepingu alusel antud esindus või garantii osutub mis tahes olulises osas valeks või valeks või te ei esita meile viivitamata mis tahes teavet, mida me vajame AML-i seaduste järgimiseks või teile KYC-i kinnituse täitmiseks;
(ix) kahtlustame, et teie Walleti kontot kasutatakse volitamata viisil, sealhulgas ilma piiranguteta, pettuse toimepanemiseks või muul ebaseaduslikul eesmärgil; või
(x) me peame seda tegema, et järgida kohaldatavaid seadusi või õiguskaitseorganite või muude valitsusasutuste või kohtu taotlusi.

15. GARANTIIDE VASTUTAMINE

15.1 Välja arvatud juhul, kui meie kirjalikult on selgesõnaliselt öeldud vastupidist, pakutakse Teenuseid „nii nagu on” ja „kui võimalik”. Loobume selgesõnaliselt ja loobute kõigist igasugustest garantiidest, garantiidest, deklaratsioonidest või tingimustest, nii otsestest kui ka kaudsetest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest kaubeldavuse, turukvaliteedi, kaubandusliku väärtuse, kindla eesmärgi jaoks sobivuse, omandiõiguse osas ja meie teenuste, sealhulgas platvormil ja veebisaidil sisalduva teabe, sisu ja materjalide rikkumine.
15.2 Tunnistate, et meie teenuste kaudu salvestatud või edastatud teave võib pöördumatult kaduma minna, rikutud või ajutiselt kättesaamatuks mitmesugustel põhjustel, sealhulgas tarkvararikked, kolmandate osapoolte pakkujate protokollimuudatused, Interneti-katkestused, vääramatu jõud või muud katastroofid, sealhulgas kolmas osapool DDOS-i rünnakud, plaaniline või plaaniväline hooldus või muud põhjused, mis on meie kontrolli all või väljaspool. Teie vastutate ainuisikuliselt kogu meie platvormi kaudu salvestatud või edastatud teabe varundamise ja säilitamise eest.

16. VASTUTUSE PIIRAMINE

16.1 Ettevõte ei vastuta teie ees mis tahes kaudsete, juhuslike, eriliste, eeskujulike või kaudsete kahjude eest, sealhulgas kasumi, firmaväärtuse või andmete kaotamise eest mingil viisil, mis tuleneb teenuste kasutamisest või suutmatusest neid kasutada või teie rahakoti konto või digitaalse vara ostmine või müümine või suutmatus neid osta või müüa.
16.2 Lisaks mõistate ja nõustute, et ettevõte ei vastuta kolmandate osapoolte, sealhulgas teiste kasutajate ja makseteenuse pakkujate käitumise eest ning et teenuste kasutamise risk lasub täielikult teil. Vaatamata eeltoodule ei mõjuta miski käesolevas lepingus teie seadusest tulenevaid õigusi ega välista meie vastutust surma, vigastuste, tahtliku üleastumise või pettuse eest.
16.3 Ettevõte ei vastuta mis tahes teabe ebatäpsuse, vigade, viivituse või puudumise eest ega kaotsimineku või kahjustuste eest, mis tulenevad mis tahes sündmustest, mis ei ole ettevõtte mõistliku kontrolli all, sealhulgas elektrikatkestused, arvutite avariid, rikked või katkemine, seadmete või tarkvara talitlushäire, Interneti-katkestused, Interneti-latentsus, arvutiviirused, häkkerirünnak, mis tahes valitsuse õigusaktide, määruste või taotluste vabatahtlik või kohustuslik järgimine, vead kolmandate osapoolte teenustes, muud põhjused, mis ei sõltu meist.

17. HÜVITIS

Hüvitate ettevõtte ja selle juhid, ohvitserid, liikmed, töötajad, töövõtjad, agendid, sidusettevõtted, partnerid ja nende pärijad, pärijad ja volitatud isikud („Ettevõtte hüvitatavad“) ja hoiate kahjutu igasuguse vastutuse, kahju, kahju või kulu eest. (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud ja), mis on tekkinud või hüvitatakse ettevõtte hüvitist saanud isikutele ja mis tulenevad või on seotud: (a) teie teenuste kasutamisega või käitumisega seoses nendega; (b) teie poolt mis tahes kohaldatavate seaduste, sealhulgas kõigi rahapesu tõkestamise seaduste rikkumine; (c) teie käesolevate kasutustingimuste rikkumine; või (d) mõne teise isiku või üksuse mis tahes õiguste rikkumine.

18. TEATISED JA SIDE

18.1 Te saate suhelda allpool toodud lepingu üksikasjade kaudu:
Nimi: Vulture OÜ
Aadress: Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415, Eesti
E-post: operation@cratos.net
18.2. Olulise tähtsusega või volatiilsete turusündmuste ajal või vääramatu jõu tagajärjel võib telefoniliinid olla pikka aega hõivatud. Teatud tingimustel võib telefoni teel või muul viisil suhtlemine olla kättesaamatu. Ettevõte ei vastuta suhtlemise raskuste või võimatuse eest sellistel asjaoludel, mis ei kuulu ettevõtte kontrolli alla.
18.3 Teiega suhtlemisel kasutame teie Wallet Konto avamise etapis esitatud sideandmeid, kui te ei esita meile ajakohastatud teavet
suhtlusdetailid; sel juhul kasutame teiega suhtlemisel selliseid ajakohastatud suhtlusdetaile. Teie ülesandeks on tagada, et teie suhtes olevad suhtlusandmed oleksid alati õiged. Teavituste, juhiste ja muu teate saamiseks teavitate meid kõigist oma teabe muutustest. Me ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on põhjustatud sellest, et te ei esitanud meile õigeid ja kehtivaid sideandmeid ega hoidnud meid kursis selliste suhtlusandmete muudatustega.
18.4 Kui te ei saa meiega suhelda / me ei saa teiega mingil põhjusel suhelda, ei ole meil vastutust ja otseseid või kaudseid tekitatud kahjusid, kui selline suhtlusrike on põhjustatud meie enda hooletusest või pettusest. nimetatud suhtlemisvea tõttu teile või kannatasite teile.
18.5. Iga lepinguosalise poolt teisele käesoleva lepingu alusel saadetud teade või teade loetakse tegelikult vastuvõetuks:
a) postisaadetisena kolm tööpäeva pärast postile hoiuleandmist, postimakse ettemaksuna saajale adresseeritud ümbrikus aadressile, millest viimati teavitati
saatja vastavalt siin sisalduvatele sätetele;
b) kui see on postitatud meie platvormile või veebisaidile, kohe pärast selle postitamist; ja
c) kui see on saadetud meilisõnumiga, siis üks tund pärast selle saatmist saaja e-posti aadressile, mis edastatakse saatjale vastavalt siin sisalduvatele sätetele.

19. KOHALDATAV ÕIGUS JA JUURDUKOHT

19.1 Käesolevat lepingut, teenuseid ja kõiki teie poolt platvormi kaudu tehtud tellimusi või tehinguid reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele.
19.2 Eesti kohtutel on ainupädevus käesolevast lepingust tulenevate või sellega seotud vaidluste lahendamiseks.

20. MITMESUGUSED

20.1 Meil ​​on õigus muuta käesoleva lepingu tingimusi. Kui teeme käesolevasse lepingusse olulisi muudatusi, teavitame teid sellest vähemalt kolm (3) päeva ette, teatades sellest teadaande postitades meie veebisaidile. Olenemata vastupidisest, võib digitaalse vara hindade tegeliku või potentsiaalse suurenenud volatiilsuse või muude poliitiliste, korporatiivsete või majanduslike sündmuste põhjustatud turu volatiilsuse perioodide korral, mis meie mõistlikul hinnangul võivad oluliselt mõjutada digitaalsete varade hindade korral võime mõistlikult toimides anda teile lühema teate käesoleva lepingu tingimuste muutmise kohta vastavalt käesolevale punktile 20.
20.2 Te ei tohi üle anda, üle anda, hüpoteeki seada, deklareerida usaldust seoses sellega ega tegeleda muul viisil kõigi või kõigi teie käesolevast lepingust (või muust selles viidatud dokumendist) tulenevate õiguste ja kohustustega. Kõik sellised väidetavad toimingud, mis rikuvad seda klauslit, on tühised. Me võime ilma teie eelneva kirjaliku nõusolekuta igal ajal loovutada, üle anda, tasuda, alltöövõtulepinguid sõlmida, mingil muul viisil käsitleda kõiki või kõiki meie käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ning võime allhanke korras või delegeerida mis tahes meie käesolevast lepingust tulenevad kohustused mis tahes meie sidusettevõte või kolmas isik. Võime anda turvalisuse või loovutada turvalisuse korras kõik või kõik meie käesolevast lepingust tulenevad õigused.
20.3 Need kasutustingimused sisaldavad kogu lepingut ja asendavad poolte varasemad arusaamad teenuste kohta. Need kasutustingimused ei muuda ühegi muu ettevõttega sõlmitud elektroonilise või kirjaliku lepingu tingimusi ega tingimusi mis tahes muu ettevõtte toote või teenuse osas. Mis tahes vastuolu korral käesolevate kasutustingimuste ja mis tahes muu ettevõttega sõlmitud lepingu vahel on teie teenuste ja platvormi kasutamisel ülimuslik käesolev leping, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.
20.4 Meie ebaõnnestumine või viivitamine käesolevate kasutustingimuste kohaste õiguste, volituste või privileegide kasutamisel ei toimi sellest loobumisena.
20.5 Käesoleva lepingu mis tahes klausli tühisus või jõustamatus ei mõjuta mis tahes muu klausli kehtivust ega jõustatavust, mis kõik jäävad täies jõus ja jõusse.