• et
    • en
    • ru

Privaatsuspoliitika

1. SISSEJUHATUS
Käesolev poliitika on ette nähtud selleks, et aidata teil mõista kui Vulture OÜ, registreerimisnumber 14848194, potentsiaalset või tegelikku klienti (“Ettevõte” või “meie”) aluspõhimõtteid, mida ettevõte kasutab oma regulatiivsete kohustuste täitmiseks seoses meie kasutajate isikuandmete kogumine, töötlemine ja kaitsmine. Selle poliitika suurtähtedega tähtedel on tähendus, mis on omistatud teie ja ettevõtte vahelises kliendilepingus (edaspidi „kliendileping“), kui kontekst ei nõua teisiti. See poliitika on kliendilepingu lahutamatu osa.
Privaatsuse ja kasutajate isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline.
Selle poliitika eesmärk on selgitada teile:

 milliseid teie isikuandmeid me kogume;
 kuidas me teie isikuandmeid kasutame;
 kuidas, kellega ja millal võidakse teie isikuandmeid jagada;
 teie õigused; ja
 muud kasulikud eraelu puutumatuse ja turvalisusega seotud küsimused.

Selle poliitika viited isikuandmetele on viited isikuandmetele, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) (GDPR). Selle poliitika viited “sidusettevõttele” on viited ettevõttele, ettevõttele või muule juriidilisele isikule, kes on meie grupi sidusliige (ettevõttega ühise kontrolli all), esindaja, kelle määrame meie või mõni teine ​​meie grupi ettevõte, või mis tahes muu isik, kellega meil on lepinguline, esindus või muu suhe, mis võib mõistlikult eeldada, et see tekitab meie ja nende vahel huviringide.
Selles dokumendis on viited kontsernile viidatud ettevõttele ja üksustele, mida kontrollib või kontrollib ettevõte, ja ettevõtetele, mis on ettevõtte omandis ja kontrolli all. Teie poolt pakutavate isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel lähtume GDPR-i sätetest ning Eesti isikuandmete kaitse seadustest ja määrustest. Meie, meie sidusettevõtted, kõik isikud, kes saavad õigusi meilt või meie sidusettevõtetelt, kõik meie grupi liikmed, agendid või alltöövõtjad, kelle me kaasame või töötame läbi isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemise eesmärgil, ning kolmandad isikud, kes tegutsevad meie nimel või nende nimel võib koguda, töödelda kasutamist ja salvestada teie poolt pakutavaid isikuandmeid teie poolt pakutavate tehingute ja muude teenuste teostamiseks või meie või nende äritegevuse arendamiseks, meile või neid professionaalsete või muude teenustega, meie või nende lepinguliste või muude õiguste tagamiseks ning lepinguliste, õiguslike ja regulatiivsete sätete täitmise võimaldamiseks kõikjal maailmas, mis meie või meie sidusettevõtete ja ülalnimetatud kolmandate isikute suhtes kehtivad. Ettevõttes konto avades nõustute sellega, et meie, meie sidusettevõtted või eespool nimetatud kolmandad isikud koguvad, töötlevad, säilitavad ja kasutavad isikuandmeid vastavalt käesoleva poliitika sätetele, ja nõustute, et Isikuandmete töötlemine ja säilitamine Teie poolt meile edastatud andmeid võidakse edastada mis tahes jurisdiktsioonis või mis tahes jurisdiktsioonis Euroopa Liidus või väljaspool seda, sealhulgas riikides või territooriumidel või nendes riikides või territooriumidel, mis ei paku samasugust isikuandmete kaitset kui Euroopa Liidus.
Lisaks kinnitate ja kohustute, et kui olete mittefüüsiline isik, kes edastab meile üksikisiku isikuandmeid või kui olete üksikisik, kes edastab meile muu isiku kui teie enda isikuandmeid, avate meiega konto ja seeläbi esindada, et sellist isikut, kelle isikuandmeid kogutakse, säilitatakse ja töödeldakse vastavalt käesolevas dokumendis sisalduvatele sätetele, on teavitatud ja ta on andnud nõusoleku oma isikuandmete selliseks kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks vastavalt käesolevas dokumendis sisalduvatele sätetele ja et neid on teavitatud nende õigustest seoses nende isikuandmetega, mida hoitakse ja töödeldakse vastavalt käesolevas dokumendis sisalduvatele sätetele. Enne oma Walleti kontol toimingute alustamist peate veenduma, et olete selle poliitika sisu läbi lugenud ja sellest aru saanud.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE MIDA ISIKUANDMEID KOGUME?
(I) Teave, mille esitate meile Walleti konto taotlemisel: Need on isikuandmed, mille esitate meile Walleti konto registreerimisel meie veebisaidil www.cratos.net („veebisait“), sealhulgas, kuid mitte ainult teie nimi, aadress, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber (-numbrid), teie erialane taust ja sissetulekuallikas jne, et saaksime teie taotluse hindamist hõlbustada ja täita asjakohane oma kliendi tundmine rahapesu ja identiteedi kontrollimise hinnangud, mida me peame kohaldama meie suhtes kehtivate seaduste ja määruste kohaselt. Kasutame seda teavet ka teiega suhtlemise eesmärgil. Võime koguda teie e-posti üksikasju hetkel, kui täidate need veebisaidi sihtlehel Walleti konto loomiseks, kuid enne kui olete registreerimisprotsessi täielikult lõpule viinud. Samuti võime teilt teavet koguda, kui vajate tehnilist abi või kliendituge. Osana meie kontrollimenetlusest, mille teostame vastavalt standardi nõuetele
kohaldatavate seaduste ja määruste kohaselt kogume ka teie identiteedi kontrollimiseks vajalikku teavet, näiteks isikutunnistust, passi või juhiluba. Seda teavet saab ka saada või kontrollida, sobitades selle taustteabega, mille saame teie kohta avalikest registritest või muudelt ettevõttega mitteseotud üksustelt.
(II) Lisateave, mida võime koguda:
Võime (kuid pole vajalik) koguda ka järgmist teavet:
(i) nimi, kontaktandmed ja sõnum, kui võtate meiega ühendust või osalete mis tahes uuringus, konkursil või reklaamikampaanias, mille võime Kasutajatele korraldada;
(ii) üksikasjad, nagu liiklusinfo, asukohaandmed ja muud IT-sideandmed (sh IP-aadress ja brauseri tüüp), mis on kogutud meie platvormi juurde pääsemisel ja selle kasutamisel;
(iii) teave seadmete kohta, mida kasutate platvormile pääsemisel, sealhulgas seadme kordumatu tunnus;
(iv) teie külastatud veebilehed (sealhulgas veebisait ja kõik selle siselehed või sihtlehed) ning vaadatud sisu, klõpsatud lingid ja nupud, külastatud URL-id enne ja pärast meie veebisaidi külastamist („veebiandmed”);
(v) teave teie Walleti kontol tehtud tehingute eeldatava ja tegeliku mahu ja väärtuse kohta, teave makseviiside kohta;
(vi) teie telefoninumbrid, Skype’i ID-d või muu kontaktandmed, mille võite meile edastada, kui võtate ühendust meie klienditoe spetsialistidega;
(vii) teie vastused meie turunduskampaaniatele (nt avage / klõpsake meie reklaami- või turundusmeilidel, olgu need saatnud meie ise või mõni muu teenuse pakkuja);
(viii) teie sotsiaalse meedia profiili üksikasjad (nimi, profiilifoto ja muu teave, mille teete meile kättesaadavaks, kui see on olemas), kui olete sotsiaalmeedia konto kaudu meiega ühendust võtnud või meiega ühendust võtnud;
ja
(ix) teave kolmandate isikute andmebaasidest, et täita meie seaduslikke ja regulatiivseid kohustusi. Teie identiteedi kontrollimiseks vajalik teave, näiteks isikutunnistus, pass või juhiluba. See hõlmab ka taustteavet, mille saame teie kohta avalikest registritest või muudelt ettevõttega mitteseotud üksustelt. Ettevõte kogub vajalikku teavet, mis on vajalik teie Walleti konto avamiseks, teiega tehingute tegemiseks, teie vara ja privaatsuse kaitsmiseks ning teile vajalike teenuste pakkumiseks. Sel eesmärgil kogub ettevõte teilt teavet ja võib teatud tingimustel koguda teavet asjakohastelt pankadelt ja / või krediidiagentuuridelt ja / või muudest allikatest (näiteks vastavuskontrolli andmebaasid ja sarnased teenusepakkujad), mis aitavad meil teie nõudeid profileerida ja eelistusi ja pakkuda paremat
teile teenuseid. GDPR-i eesmärgil tegutseb Ettevõte teie poolt kogutavate Isikuandmete osas vastutava töötlejana.

3. KUIDAS KASUTAME ISIKUANDMEID?
Ettevõte töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
(i) Rahakoti konto seadistamine, kinnitamine ja haldamine. Kasutame isiklikke andmeid, nagu teie nimi, isikutunnistus / passi andmed, e-posti aadress, telefoninumber ja teave teie kohta
seadet oma Walleti konto avamiseks ja haldamiseks, tehnilise ja klienditoe pakkumiseks, teie isiku kinnitamiseks, makseteabe töötlemiseks ja olulise teabe saatmiseks
teavet meie Walleti konto ja meie teenuse kohta. See teave on vajalik selleks, et ettevõte täidaks oma kohustusi vastavalt kliendilepingu tingimustele, ning ka selleks, et täita meie suhtes kehtivaid seadusi ja määrusi. Teie identiteedi, vanuse ja esitatud registreerimisandmete õigsuse kontrollimiseks võime sellist teavet avaldada kolmandatele isikutele, nt. finantsasutused ja kolmandate isikute tugiagentuurid ning andmete kontrollimise teenuse pakkujad. See on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Samuti võime sellist isiklikku teavet kasutada kliendilepingu tingimuste jõustamiseks ja / või juhul, kui see osutub vajalikuks mis tahes kohtuvaidluste, toimingute või nõuete jaoks, mis teil või meil võib olla teineteise vastu seoses kliendilepinguga või meie teenused.
(ii) isikupärastamine. Võime kasutada teie isiklikke andmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie professionaalset taustaandmeid ja teie Wallet-konto tehingute ajalugu, et määrata, pakkuda ja / või pakkuda teile kohandatud lahendusi, et isikupärastada meie teenustega teie kogemusi vastavalt teie taustale. Seda tüüpi töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide jaoks, et arendada, pakkuda või klientidele asjakohaseid isikupäraseid teenuseid ja sisu esitada.

(iii) turundus. Võttes arvesse teie väljendatud eelistusi (kui see on asjakohane), võime turundus- ja üritusteabe edastamiseks kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, asukohta ja veebiandmeid. mitmesugused platvormid, nagu sotsiaalvõrgustikud, e-post, telefon, tekstisõnumid, otsepostitus, võrgus, tõukemärguanded või muu Teeme seda kas: (i) kuni te oma nõusoleku tagasi võtate (või kui see kaotab kehtivuse); või (ii) teie suhtega meiega ja kui te pole konkreetselt teisiti määranud, mõistliku aja jooksul pärast suhte lõppemist, et teavitada teid toodetest, teenustest, kampaaniatest ja eripakkumistest, mis meie arvates võivad olla teile huvi pakkuma. Võime kaasata oma sidusettevõtteid ning muid kolmandate osapoolte turundus- ja reklaamiteenuseid
pakkujad meile turunduslahenduste pakkumiseks või meie nimel turundus- / uuesti turundustegevuste ja reklaamikampaaniate korraldamiseks. Võime edastada teie isikuandmeid sellistele teenusepakkujatele piiratud ulatuses, et võimaldada neil eespool nimetatud teenuseid osutada.
Kui me või meie sidusettevõtted saadavad teile turundusmeili või muu turunduskommunikatsiooni, siis sisaldab see juhiseid selle kohta, kuidas tulevikus nende turunduskõnede saamisest loobuda. Samuti saate oma teavet hallata ja oma turunduseelistusi värskendada meie veebisaidil oma konto seadetes. Turunduseelistustes tehtud muudatuste töötlemiseks kulub kuni 72 tundi. Pange tähele, et isegi kui te loobute turundusteate saamisest, võime siiski teile saata olulist teavet teie konto (de) ja meie teenuste kohta.
Meie või meie sidusettevõtted võivad aeg-ajalt saata teile turundusmaterjale, mis võivad teie käitumise, st kauplemisaktiivsuse ja -ajaloo ning tausta põhjal teile eriti huvi pakkuda. Need turundussõnumid pakuvad teile teavet toodete, teenuste, aktiivsete reklaamide või pakkumiste kohta (vastavalt vajadusele), mis on teile kättesaadavad mis tahes kontserni ettevõttes, ning teavet meie valitud partnerite ja kolmandate osapoolte pakutavate toodete ja teenuste kohta.

Kasutame kogutud teabe, näiteks reklaamiküpsiste, teie e-posti aadressi / telefoninumbri ja teie kohapealse tegevuse kombinatsiooni, et näidata teile sihitud ja asjakohast reklaami valikutest lubatud veebisaitidel ja sotsiaalmeedias. Seda teavet saab kasutada ka nende reklaamide tõhususe ja katvuse mõõtmiseks ja analüüsimiseks, et aidata meil oma turundusstrateegiat parandada ja täpsustada vastavalt meie õigustatud huvidele teile oma toodete ja teenuste reklaamimisel. Välja arvatud juhul, kui me kasutame teie isikuandmeid turunduseesmärkidel teie eelneva selgesõnalise ja teadliku kirjaliku nõusoleku alusel ning kui te ei soovi turunduskommunikatsiooni osas meile teatada, töötleme isikuandmeid turunduseesmärkidel ainult vajadusel seaduslikel alustel ja meie õigustatud huvide eesmärgil teile oma tooteid ja teenuseid reklaamida.
iv) riskijuhtimine. Meie teenuste pakkumiseks ja meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks töötleme teie isikuandmeid vastavalt vajadusele, et hinnata ja hallata meie riske
äri. Isikuandmete tüübid, mida võime neil eesmärkidel töödelda, hõlmavad teie kauplemisajalugu ja -mustreid (mis võivad olla vajalikud kuritarvitavate kauplemiste ja muude ebaseaduslike kauplemistavade tuvastamiseks ja ärahoidmiseks), teie nimi, ID, pass ja elukoha üksikasjad.
v) diagnostika, uurimis- ja arendustegevus. Võime kasutada teie isikuandmeid ettevõttesisesteks uurimis- ja arendustegevusteks, süsteemiprobleemide diagnoosimiseks, meie veebisaitide haldamiseks, teile pakutavate teenuste funktsioonide ja funktsioonide täiustamiseks ja testimiseks, uue sisu, toodete ja teenuste arendamiseks. Testimise ja analüüsi läbiviimiseks. See töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide saavutamiseks.
vi) juriidilised ja regulatiivsed kohustused. Meilt võidakse nõuda isikuandmete kasutamist ja säilitamist juriidilistel ja nõuetele vastavuse põhjustel, näiteks kuriteo ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks; või pettus. Samuti võime kasutada isiklikke andmeid meie sise- ja välisauditi nõuete täitmiseks, infoturbega seotud eesmärkidel ja kui me muidu arvame, et see on vajalik või asjakohane: (a) kohaldatava seaduse alusel, mis võib sisaldada seadusi väljaspool teie elukohariiki; (b) vastata kohtute, õiguskaitseasutuste, reguleerivate asutuste ning muude avalike ja valitsusasutuste taotlustele, mis võivad hõlmata selliseid asutusi väljaspool teie elukohariiki; ja (c) kliendilepingu tingimuste jõustamiseks või mis tahes nõude kaitsmiseks, mis teil võib olla meie vastu seoses meiega kauplemisega.
vii) profileerimine. Kooskõlas allpool täpsustatud õigustatud huvidega või vastavalt seadusele võime oma juriidiliste kohustuste täitmiseks läbi viia profiilianalüüsi ja -analüüsi, mis põhineb teie asukohaandmetel, aadressil, vanusel, ametialasel taustal, kogemustel, kauplemistegevusel ja käitumist järgmistel eesmärkidel:
(a) kliendisegment, et pakkuda teile sobivaid tooteid ja teenuseid ning arendada asjakohasemat turundust;
(b) Meie või meie sidusettevõtted või turundusteenuse pakkujad võivad korraldada Facebookis või muus sotsiaalmeedias otsingukampaaniad. Pealtnäha sarnane kampaania on viis uuteni jõuda
potentsiaalsed kliendid, kes on tõenäoliselt meie ärist huvitatud, kuna neil on meie olemasolevate klientidega sarnased huvid;
c) riski- ja kauplemisanalüüs; ja
d) litsentsimine ja juriidilised kohustused, s.o rahapesu tõkestamine, vanuse kontrollimine, pettuste vältimine.
viii) muud eesmärgid. Meilt võidakse nõuda teie isikuandmete kasutamist ja säilitamist kahjude ärahoidmiseks või meie või teiste isikute õiguste, privaatsuse, turvalisuse või vara kaitsmiseks vastavalt meie õigustatud huvidele.

4. Kaua me oma isikuandmeid säilitame?
Kui teie kliendileping meiega lõpeb, säilitame teile edastatud teie isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, teie kauplemis- ja tehingute ajalugu, hoiuste ja väljamaksete ajalugu vähemalt viis (viis) ) aastat, nagu on nõutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivis (EL) 2015/849 finantssüsteemi rahapesuks või terrorismi rahastamiseks kasutamise vältimise kohta. Kui me säilitame ja töötleme teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel teie nõusoleku alusel, säilitame neid seni, kuni teie nõusolek tühistatakse või kehtivus lõpeb. Lisaks võivad kehtivad erinevad aegumistingimused olenevalt teie elukohariigist ja / või kodakondsusest. See on asjakohane, kui me säilitame teie isikuandmeid eesmärgiga kaitsta ennast kõigis potentsiaalsetes kohtuvaidlustes, mille võite ettevõtte vastu algatada. „Aegumistähtaeg” on põhimäärus, milles on ette nähtud aegumistähtaeg teatud tüüpi hagide või nõuete esitamiseks, mis tähendab, et sõltuvalt jurisdiktsioonist on teil õigus esitada Ettevõtte vastu nõue ainult seoses meie teenustega teatud aja jooksul („aegumistähtaeg”). Meil on õigustatud huvi säilitada teie isiklikke andmeid (näiteks teie isikutunnistus, aadress, tehingu- ja kauplemisajalugu koos meiega ning teie suhtlus meiega), et võimaldada meil end kaitsta kõigi teie pretensioonide eest. Vastavalt sellele säilitame sellist isiklikku teavet pärast Kliendilepingu aegumise või lõppemise kuupäeva Aegumise ajal.

5. KELLE SAAME JAGADA OMA ISIKUANDMEID?
Teie isikuandmeid võidakse edastada või avaldada mis tahes kontserni kuuluvale ettevõttele või kolmandatele osapooltele vastavalt andmekaitse tagamiseks asjakohastele kokkulepetele ja kokkulepetele, et töödelda seda isikuandmeid meie juhiste alusel ja kooskõlas käesoleva poliitikaga ning mis tahes muud asjakohased konfidentsiaalsed ja turvameetmed
(I) Grupis võib ettevõte jagada teie isikuandmeid meie sidusettevõtete ja nende vastavate juriidiliste, raamatupidamis-, maksu- ja finantsnõustajatega juhul, kui sellised sidusettevõtted nõuavad sellist teavet järgmistel eesmärkidel:
i) rahakoti konto loomine, kontrollimine ja haldamine;
(ii) turundus- ja ürituskampaaniad;
(iii) riskijuhtimine; ja
iv) juriidilised ja regulatiivsed kohustused.
(II) Liitumatud kolmandad isikud

Võime aeg-ajalt paluda kolmandatel isikutel teie teavet töödelda, et pakkuda meile teenuseid kogu maailmas, sealhulgas klienditoe, maksete töötlemise, infotehnoloogia kontrollimise, maksete, müügi, turunduse, andmete analüüsi, uuringute ja uuringute jaoks. Osana meie partneritega sõlmitud lepingutest võime nõuda teie teabe jagamist, et sellised partnerid saaksid meile eespool nimetatud teenuseid osutada. Võime avalikustada krediidiaruandluse jaoks vajaliku teabe või
inkassofirmad, kui see on teile teenuste osutamiseks mõistlikult vajalik.
Kui teid on meile tutvustanud kolmas isik ettevõtte tutvustaja, võib sellel ettevõtte tutvustajal olla juurdepääs teie isiklikele andmetele ja me võime teie isiklikke andmeid selliste ettevõtjate tutvustajatega jagada õigustatud eesmärgil täita teie vastava ettevõtte tutvustaja kohustusi. lepingud meie ja selliste ettevõtete tutvustajate vahel. Jagame kolmandate isikutega teie isikuandmeid, kui usume, et see on õiguslikel ja regulatiivsetel põhjustel vajalik, sealhulgas, kuid mitte ainult:
(i) täita meie juriidilisi kohustusi ja vastata valitsusasutuste, sealhulgas õiguskaitseorganite ja muude riigiasutuste taotlustele, mis võivad hõlmata selliseid asutusi väljaspool teie elukohariiki;
(ii) Kogu meie ettevõtte, vara või aktsia või selle osa ühinemise, müügi, ümberkorraldamise, omandamise, ühisettevõtte, loovutamise, üleandmise või muu võõrandamise korral (sealhulgas seoses mis tahes pankroti- või muu sarnase menetlusega) ; ja
(iii) Meie õiguste, kasutajate, süsteemide ja platvormi kaitsmiseks. Te tunnistate ja nõustute, et ettevõte on kohustatud avalikustama teavet mis tahes USA kohta
aruandekohustuslikud isikud asjaomastele ametiasutustele vastavalt USA väliskonto maksuseaduse järgimise seaduses sätestatud aruandlusnõuetele. Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ei ole alati tugevaid andmekaitseseadusi. Kui edastame teie isikuandmed EMP-st teistesse riikidesse, kus kehtivad seadused
ei paku sama eraelu puutumatuse kaitse taset, nagu EMP riik väidab, võtame meetmeid andmekaitse piisava taseme tagamiseks. Näiteks kasutame heakskiidetud lepingutingimusi, muid meetmeid, mille eesmärk on tagada, et teie isikuandmete saajad seda kaitseksid. Võtame meetmeid tagamaks, et meie kogutavat teavet töödeldakse vastavalt käesolevale poliitikale ja kohaldatavate nõuete nõuetele.

6. Teie õigused vastavalt GDPR-ile
GDPR-i kohaselt on teil andmesubjektina teatud õigused, mida on üksikasjalikult kirjeldatud allpool. Mõnda neist kohaldatakse ainult konkreetsetel asjaoludel ja neid on mitmes mõttes kvalifitseeritud andmekaitsealaste õigusaktide eranditega. Nõustame teid vastuses teie taotlusele, kui toetume sellistele eranditele.
(i) Juurdepääs isikuandmetele: teil on õigus nõuda koopia isiklikust teabest, mis meil teie kohta on. Kui soovite sellist taotlust esitada, võtke palun ühendust meie klienditoega meie veebisaidi lehel Võtke meiega ühendust. Samuti võite pöörduda meie privaatsusbüroo poole aadressil privacy@cratos.net. Peaksite lisama piisava teabe enda tuvastamiseks ja muu asjakohase teabe, mis aitab meil mõistlikult teie taotlust täita. Teie taotlusega tegeletakse nii kiiresti kui võimalik.
(ii) Isikuandmete parandamine: võite paluda meil parandada ja parandada kõik teie kohta töötlemata valed isikuandmed.
(iii) Õigus nõusolek tagasi võtta: kui me oleme teie isikuandmete töötlemisel tuginenud teie nõusolekule, on teil õigus see nõusolek tagasi võtta. E-posti turundusest loobumiseks
võite kasutada meilt saadud turunduskommunikatsioonis leiduvat tellimuse tühistamise linki. SMS-i / tõuketurunduse tellimusest loobumiseks võite saata meile sõnumi määratud numbrile
meilt saadud SMS-i / tõuketurunduse teatistes.

(iv) Kustutamisõigus: võite paluda meil teie isikuandmeid kustutada, kui töötlemise jätkamiseks pole kaalukat põhjust. See õigus kehtib ainult teatud tingimustel, see ei ole garanteeritud ega absoluutne.
(v) Õigus andmete teisaldatavusele: see õigus võimaldab teil saada oma isikuandmeid, mille olete meile andnud teie nõusolekul või mis on vajalikud selleks, et saaksime teile oma tooteid ja teenuseid pakkuda vormingus, mis võimaldab teil neid isikuandmeid edastada Andmed teisele organisatsioonile. Teil võib olla õigus lasta oma isikuandmed edastada otse teisele organisatsioonile, kui see on tehniliselt teostatav.
(vi) Õigus piirata isikuandmete töötlemist: teil on teatud tingimustel õigus nõuda, et peataksime teie isikuandmete töötlemise. Kui peatame teie isikuandmete töötlemise, on meil endiselt lubatud teie isikuandmeid säilitada, kuid mis tahes muul viisil selle teabe töötlemiseks on vaja teie nõusolekut, välja arvatud teatud erandid.
(vii) Isikuandmete töötlemise suhtes vastuväidete esitamise õigus: teil on õigus esitada vastuväiteid meie isikuandmete kasutamise vastu, mida töödeldakse meie õigustatud huvide alusel. Siiski võime jätkata teie isikuandmete töötlemist, vaatamata teie vastuväitele, kui selleks on kaalukaid õiguspäraseid põhjusi või kui me peame teie isikuandmeid töötlema seoses mis tahes õiguslike nõuetega.
(viii) Automatiseeritud otsuste tegemisega ja profiilide koostamisega seotud õigused: teil on õigus, et teie suhtes ei kohaldata otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel (ilma
kaasamine), kui see otsus tekitab õiguslikku mõju või mõjutab teid muul viisil oluliselt. See õigus tähendab, et võite taotleda, et me kaasaksime otsustusprotsessi ühe oma töötaja või esindaja. Praegu ei tee me seda tüüpi automatiseeritud otsuseid.

7. TEIE KAEBUSED
GDPR-i kohaselt ei pea meid määrama andmekaitseametnikku. Ettevõttel on siiski spetsiaalne andmekaitsemeeskond, kellega saab igal ajal ühendust võtta e-posti aadressil privacy@cratos.net. Kui teil on kaebusi seoses meie isikuandmete töötlemisega, võite pöörduda kas meie klienditoe meeskonna poole meie veebisaidil toodud kontaktandmete kaudu või meie andmekaitsemeeskonna kaudu ülaltoodud e-posti teel. Ehkki ülaltoodud on soovitused kontaktandmeteks andmekaitsega seotud kaebuste korral, on teie õigus see meile edastada mis tahes kontaktisikute abil, mida peate vajalikuks, sealhulgas postituse või e-posti teel.